Krajské call centrum pro rezervaci termínu testu na covid-19 ukončilo svou činnost 30. června 2021.
Rezervace termínů testů je nadále možné provést zde, prostřednictvím online rezervačního systému.


Důležitá upozornění

Při nedodržení intervalu stanoveného pro pojišťovnou hrazené provedení POC antigenního testu nebo RT-PCR testu Vám test nebude proveden nebo po Vás může být vymáhána úhrada vyšetření, a to i zpětně.
- Věnujte pozornost vyplnění správné e-mailové adresy v registračním formuláři, na který Vám bude zaslán odkaz pro potvrzení, případnou změnu či zrušení rezervace. Nenaleznete-li potvrzovací email v doručené poště (zejm. @gmail.com), zkontrolujte složky „Spam“ a „Hromadné zprávy“.
Na odběr se dostavte v přesně rezervovaný čas. Přispějete tak k předcházení vzniku front na odběrovém místě a omezování kapacit daného odběrového místa.
- Pokud se nemůžete dostavit ve Vámi rezervovaném termínu testu, zrušte tuto rezervaci prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzovacím e-mailu. Uvolníte tak kapacitu pro jiné zájemce o testování.
- Výsledek RT-PCR testu Vám bude doručen na kontakty uvedené v e-Žádance, příp. Vám ho sdělí praktický lékař nebo operátor linky 1221 (volba 4).

Přehled odběrových míst v Karlovarském kraji
Odběrové místo pro antigenní testování v Chodově je od 18. července opět v provozu.
Tento rezervační portál nabízí odběrové kapacity spolupracujících odběrových míst. Po ukončení činnosti SOM Sokolov (jezero Michal) a SOM Cheb (stadion Lokomotiva) mohou obyvatelé Sokolova využít k provedení testu např. odběrové místo společnosti LABIN v Lékařském domě Tilia, nábřeží Petra Bezruče 430/9 (rezervovat zde) nebo odběrové místo společnosti PREVEDIG v kině Alfa, Heyrovského 1812 (rezervovat zde) a obyvatelé Chebu mohou využít k provedení POC antigenního testu odběrové místo Grünerův dům, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb (k provedení testu se není nutné objednat předem).

V Karlovarském kraji však provádí odběry i další odběrová místa, jejichž přehled naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Změna systému úhrad testů zdravotními pojišťovnami pro testování obyvatel od 1. června 2021 (odkaz na plné znění mimořádného opatření MZ ČR)

POC antigenní testy hrazené zdravotní pojišťovnou
Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR a prokáže se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, může požádat o bezplatné provedení antigenního POC testu nejvýše 1x za 7 dnů. V případě pozitivního výsledku antigenního POC testu je testovaná osoba následně povinna podrobit se neprodleně i konfirmačnímu RT-PCR testu.

RT-PCR testy hrazené zdravotní pojišťovnou
Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR a prokáže se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, může požádat o bezplatné provedení RT-PCR testu nejvýše 2x v kalendářním měsíci.

Pravidla rezervace termínu k provedení testu Covid-19

Bez rezervace termínu odběru prostřednictvím Rezervačního systému k testování Covid-19 Karlovarského kraje Vám nebude umožněn vstup do areálu spolupracujícího odběrového místa a nebude Vám zde proveden test na Covid-19.
Každá osoba si současně může rezervovat pouze 1 termín testu metodou POC nebo RT-PCR. Rezervace dalšího termínu testu Vám bude umožněna až po expiraci aktuálně rezervovaného termínu.
V případě, že se nemůžete dostavit k provedení testu Covid-19 ve Vámi rezervovaném termínu, zrušte tuto rezervaci prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzovacím e-mailu, který Vám byl doručen během rezervace termínu testu na Covid-19. Uvolníte tak kapacitu pro jiné zájemce o testování.  
Žádáme Vás, abyste se na odběr dostavili v přesně rezervovaný čas. Přispějete tak k předcházení vzniku front na odběrovém místě. 

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Níže uvedené informace k pravidlům pro rezervace k testu Covid-19 a samotnému provádění testu Covid-19 na odběrovém místě reflektují aktuálně platná mimořádná a krizová opatření Vlády ČR a požadavky jednotlivých odběrových míst. Proto může docházet k jejich změnám a úpravám v závislosti na aktuální situaci.

Vstup do sekce „Potřebuji test a nemám žádanku“

Tato varianta slouží pro osoby, které potřebují provedení POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, ale nemají vystavenou e-Žádanku od praktického lékaře nebo pracovníka krajské hygienické stanice.

Upozornění: bez uvedení Vaší e-mailové adresy nelze rezervaci termínu dokončit!

POC antigenní test (pravidla platná od 1. 6. 2021)

O bezplatné provedení dobrovolného vyšetření pomocí POC antigenního testu může požádat každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR, a to maximálně 1x za 7 dny (tj. vždy nejdříve 8. den po provedení předchozího POC antigenního testu s negativním výsledkem).

Upozornění:
- Při nedodržení intervalu stanoveného pro pojišťovnou hrazené provedení POC antigenního testu může být úhrada vyšetření vymáhána i zpětně.

Plné znění aktuálního mimořádného opatření MZ ČR k dobrovolnému vyšetření veřejnosti POC antigenními testy je k dispozici zde.

Bližší informace k testování veřejnosti POC antigenními testy jsou uvedeny na Bezportu Karlovarského kraje.

RT-PCR test bez žádanky (pravidla platná od 1. 6. 2021)

O bezplatné provedení dobrovolného vyšetření metodou RT-PCR testu může požádat každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR, a to maximálně 2x v kalendářním měsíci. 

Upozornění:
- Při nedodržení intervalu stanoveného pro pojišťovnou hrazené provedení RT-PCR testu může být úhrada vyšetření vymáhána i zpětně.

Plné znění aktuálního mimořádného opatření MZ ČR k dobrovolnému vyšetření veřejnosti RT-PCR testy je k dispozici zde.

Rezervace termínu k provedení testu metodou RT-PCR pro samoplátce umožňuje aktuálně v tomto rezervačním portálu pouze odběrové místo Cheb (Diagon).

- Provedení RT-PCR testu pro samoplátce dále v Karlovarském kraji nabízí prostřednictvím vlastních rezervačních systémů odběrová místa např. společností Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o. – LabIn, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. a NZZ Garant-Service group, s.r.o. Cena testu je dána ceníkem jednotlivých provozovatelů odběrových míst.

Bližší informace naleznete na webu MZ ČR v sekci Odběrových míst Covid-19.


Vstup do sekce „Potřebuji test a mám žádanku“

Tato varianta slouží pro osoby, které indikoval praktický lékař nebo pracovník Krajské hygienické stanice k provedení testu metodou RT-PCR a mají vystavenou e-Žádanku.

Upozornění:

- Bez platné e-Žádanky vystavené indikujícím praktickým lékařem nebo pracovníkem KHS v systému ÚZIS a bez uvedení Vaší e-mailové adresy nelze rezervaci termínu dokončit!
Krajské call centrum nemá k dispozici výsledky provedených testů Covid-19. Výsledky RT-PCR testu Vám jsou zasílány na mobilní číslo a emailovou adresu vyplněnou lékařem nebo pracovníkem krajské hygienické stanice do vystavené e-Žádanky. Pokud Vám výsledek nebyl doručen, kontaktujte svého praktického lékaře nebo linku 1221 (volba 4).

RT-PCR test pro osoby s e-Žádankou

Při výběru termínu provedení testu metodou RT-PCR respektujte veškerá doporučení, která Vám byla sdělena indikujícím praktickým lékařem nebo pracovníkem Krajské hygienické stanice.

Vstup do sekce „Jsem lékař a potřebuji rezervovat termín testu pro svého pacienta“

Tato varianta slouží zejména lékařům pro vytvoření rezervace termínu k provedení POC antigenního testu nebo RT-PCR testu u svých pacientů, které indikoval k provedení testu.

Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR, tedy vzhledem k nezbytnosti zpracování pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů a při plnění úkolu ve veřejném zájmu.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště, kód zdravotní pojišťovny, termín a místo provedení odběru, metoda provedení testu na prokázání koronaviru SARS-CoV-2 v organismu či nákazu Covid-19, příznaky a výsledek odběru.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, po kterou bude potřebné evidovat osobní údaje v souvislosti s řešením epidemické situace. Po uplynutí nezbytně nutné doby bude proveden výmaz všech osobních údajů.

Poučení

Subjekt údajů má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČ 70891168.

Bližší informace k oblasti zpracování osobních údajů jsou dostupné na Informační portál Karlovarského kraje - GDPR.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.cz.