Důležitá upozornění

Odběrové místo KKN v Karlových Varech se stěhuje. Do 30. 12. 2021 bylo v provozu v areálu KKN a.s., od 3. 1. 2022 bude na nové adrese v areálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Odběrové místo bude vybudované v prostoru mezi budovou A Krajského úřadu Karlovarského kraje a tenisovými kurty. Respektujte, prosím, dopravní značení na místě.

- Odběrová místa KKN a.s. v Karlových Varech (v areálu KKN) a Chebu (v prostorách kostela Sv. Kláry) otestují samoplátce pouze za předpokladu, že mají předem rezervovaný termín k provedení testu, přičemž je nutná úhrada v hotovosti na místě:

 • RT-PCR test - 800,- Kč (možno provést v KKN Karlovy Vary, v Chebu - kostel Sv. Kláry a Diagon).

Při nedodržení intervalu stanoveného pro pojišťovnou hrazené provedení RT-PCR testu Vám test nebude proveden nebo po Vás může být vymáhána úhrada vyšetření, a to i zpětně.
- Věnujte pozornost vyplnění správné e-mailové adresy v registračním formuláři, na který Vám bude zaslán odkaz pro potvrzení, případnou změnu či zrušení rezervace. Nenaleznete-li potvrzovací email v doručené poště (zejm. @gmail.com), zkontrolujte složky „Spam“ a „Hromadné zprávy“.
Na odběr se dostavte v přesně rezervovaný čas. Přispějete tak k předcházení vzniku front na odběrovém místě a omezování kapacit daného odběrového místa.
- Pokud se nemůžete dostavit ve Vámi rezervovaném termínu testu, zrušte tuto rezervaci prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzovacím e-mailu. Uvolníte tak kapacitu pro jiné zájemce o testování.
- Výsledek RT-PCR testu Vám bude doručen na kontakty uvedené v e-Žádance, příp. Vám ho sdělí praktický lékař nebo operátor linky 1221.

Přehled odběrových míst v Karlovarském kraji
Tento rezervační portál nabízí odběrové kapacity spolupracujících odběrových míst.

V Karlovarském kraji však provádí odběry i další odběrová místa, jejichž přehled naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň je jejich přehled včetně odkazů na jejich rezervační systémy obsahem této tabulky (dokument aktualizují pracovníci Asistenční linky Karlovarského kraje).

Změna systému úhrad testů zdravotními pojišťovnami pro testování obyvatel od 22. listopadu 2021 (odkaz na plné znění mimořádného opatření MZ ČR)

Pravidla rezervace termínu k provedení testu Covid-19

Bez rezervace termínu odběru prostřednictvím Rezervačního systému k testování Covid-19 Karlovarského kraje Vám nebude umožněn vstup do areálu spolupracujícího odběrového místa a nebude Vám zde proveden test na Covid-19.
Každá osoba si současně může rezervovat pouze 1 termín testu metodou POC nebo RT-PCR. Rezervace dalšího termínu testu Vám bude umožněna až po expiraci aktuálně rezervovaného termínu.
V případě, že se nemůžete dostavit k provedení testu Covid-19 ve Vámi rezervovaném termínu, zrušte tuto rezervaci prostřednictvím odkazu uvedeného v potvrzovacím e-mailu, který Vám byl doručen během rezervace termínu testu na Covid-19. Uvolníte tak kapacitu pro jiné zájemce o testování.  
Žádáme Vás, abyste se na odběr dostavili v přesně rezervovaný čas. Přispějete tak k předcházení vzniku front na odběrovém místě. 

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Níže uvedené informace k pravidlům pro rezervace k testu Covid-19 a samotnému provádění testu Covid-19 na odběrovém místě reflektují aktuálně platná mimořádná a krizová opatření vlády ČR a požadavky jednotlivých odběrových míst. Proto může docházet k jejich změnám a úpravám v závislosti na aktuální situaci.

Vstup do sekce „Potřebuji test a nemám žádanku“

Tato varianta slouží pro osoby, které potřebují provedení POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, ale nemají vystavenou e-Žádanku od praktického lékaře nebo pracovníka krajské hygienické stanice.

Upozornění: bez uvedení Vaší e-mailové adresy nelze rezervaci termínu dokončit!

POC antigenní testy
V současné době jsou POC antigenní testy pouze pro samoplátce, úhrada zdravotní pojišťovnou není možná.

RT-PCR test bez žádanky (pravidla platná od 22. 11. 2021)

O bezplatné provedení dobrovolného vyšetření metodou RT-PCR testu může požádat každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR a splňuje výše uvedené podmínky*/**, a to maximálně 5x* nebo 2x** v kalendářním měsíci.


RT-PCR testy hrazené zdravotní pojišťovnou (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR)
Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR a prokáže se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem a současně splňuje níže uvedené podmínky*, může požádat o bezplatné provedení RT-PCR testu nejvýše 5x v kalendářním měsíci.

* Podmínky podstoupení RT-PCR testu; uvedené vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou bude provedeno těmto osobám:

 • osoby do dovršení 18 let věku,
 • osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
 • osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení     vyšetření neuplynula doba 14 dnů, nebo
  • v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení Str. 2 z 12 vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat,

Každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v ČR a prokáže se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem a současně splňuje níže uvedené podmínky**, může požádat o bezplatné provedení RT-PCR testu nejvýše 2x v kalendářním měsíci.

**Podmínky podstoupení RT-PCR testu; uvedené vyšetření hrazené zdravotní pojišťovnou bude provedeno těmto osobám:

 • osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  • léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  • léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití. 
Upozornění:
- Při nedodržení intervalu stanoveného pro pojišťovnou hrazené provedení RT-PCR testu může být úhrada vyšetření vymáhána i zpětně.

Plné znění aktuálního mimořádného opatření MZ ČR k dobrovolnému vyšetření veřejnosti RT-PCR testy je k dispozici zde.

Rezervace termínu k provedení testu metodou RT-PCR pro samoplátce umožňují aktuálně v tomto rezervačním portálu odběrová místa v Chebu - Diagon a kostel Sv. Kláry.

- Provedení RT-PCR testu pro samoplátce dále v Karlovarském kraji nabízí prostřednictvím vlastních rezervačních systémů odběrová místa např. společností Sang Lab – klinická laboratoř, s.r.o. – LabIn, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. a NZZ Garant-Service group, s.r.o. Cena testu je dána ceníkem jednotlivých provozovatelů odběrových míst.

Bližší informace naleznete na webu MZ ČR v sekci Odběrových míst Covid-19.


Vstup do sekce „Potřebuji test a mám žádanku“

Tato varianta slouží pro osoby, které indikoval praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice k provedení testu metodou RT-PCR a mají vystavenou e-Žádanku.

Upozornění:

- Bez platné e-Žádanky vystavené indikujícím praktickým lékařem nebo pracovníkem KHS v systému ÚZIS a bez uvedení Vaší e-mailové adresy nelze rezervaci termínu dokončit!
- Výsledky RT-PCR testu Vám jsou zasílány na mobilní číslo a emailovou adresu vyplněnou lékařem nebo pracovníkem krajské hygienické stanice do vystavené e-Žádanky. Pokud Vám výsledek nebyl doručen, kontaktujte svého praktického lékaře nebo linku 1221.

RT-PCR test pro osoby s e-Žádankou

Při výběru termínu provedení testu metodou RT-PCR respektujte veškerá doporučení, která Vám byla sdělena indikujícím praktickým lékařem nebo pracovníkem krajské hygienické stanice.

Vstup do sekce „Jsem lékař a potřebuji rezervovat termín testu pro svého pacienta“

Tato varianta slouží zejména lékařům pro vytvoření rezervace termínu k provedení RT-PCR testu u svých pacientů, které indikoval k provedení testu.

Informace o zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d), e) a čl. 9 odst. 2 písm. g) GDPR, tedy vzhledem k nezbytnosti zpracování pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů a při plnění úkolu ve veřejném zájmu.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, telefonní číslo, e-mail, adresa bydliště, kód zdravotní pojišťovny, termín a místo provedení odběru, metoda provedení testu na prokázání koronaviru SARS-CoV-2 v organismu či nákazu Covid-19, příznaky a výsledek odběru.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, po kterou bude potřebné evidovat osobní údaje v souvislosti s řešením epidemické situace. Po uplynutí nezbytně nutné doby bude proveden výmaz všech osobních údajů.

Poučení

Subjekt údajů má právo požadovat od správce údajů přístup k těmto údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat uvedeného správce o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Zároveň má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem údajů je Karlovarský kraj, IČ 70891168.

Bližší informace k oblasti zpracování osobních údajů jsou dostupné na Informační portál Karlovarského kraje - GDPR.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: gdpr@kr-karlovarsky.cz.